Ισχυρά αποτελέσματα από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το πρώτο τρίμηνο του 2019 – Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και των πωλήσεων

Σημαντική ενίσχυση μεγεθών, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας, κατέγραψε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένη βάση και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 513,9 εκατ. ευρώ έναντι 360,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 42,5%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 92,0 εκατ. ευρώ έναντι 76,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 19,6%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 41,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 20,9%.

Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,348 ευρώ έναντι 0,288 ευρώ.

Ο τομέας μεταλλουργίας κατέγραψε ισχυρή επίδοση για το πρώτο τρίμηνο, καθώς μέσω των σημαντικών επενδύσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους παραγωγής, επιτυγχάνεται η διατήρηση της εταιρείας ανάμεσα στους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς αλουμίνας – αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο τρίμηνο του 2019 χαρακτηρίστηκε από τη μειωμένη τιμή LME κατά 14% αλλά και την ενδυνάμωση του Δολαρίου ΗΠΑ, έναντι του ευρώ. Αναφορικά με την τιμή αλουμίνας, ο δείκτης API παρά την υποχώρηση από τα πολύ υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2018, διαμορφώθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, το χαμηλό επίπεδο κόστους σε συνδυασμό με την επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων, τόσο αναφορικά με την έκθεση στο LME, όσο και στην ισοτιμία ευρώ – δολαρίου ΗΠΑ, είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας, η οποία κυμάνθηκε σε συγκρίσιμα επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Αναφορικά με την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. που στοχεύει στην εδραίωση και ενδυνάμωση του Τομέα Μεταλλουργίας, υπήρξε θετική απόφαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να προχωρήσουν τα μέρη στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία ένταξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο πλάνο του Τομέα Μεταλλουργίας, για την επίτευξη των στόχων συνολικής αύξησης παραγωγής κατά 50 χιλ. τόνους σε ορίζοντα διετίας και παράλληλη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Στον τομέα ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου, το πρώτο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 3,8% σε σχέση με το 2018 και παράλληλα σημαντικά αυξημένη παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου (κατά 35,6% σε σχέση με το 2018).

Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2 (αυξημένες κατά 165% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018) συνετέλεσαν καίρια στην αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στα 68,02 ευρώ/MWh (αυξημένη κατά 36,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018).

Η εταιρεία επωφελείται από τη δυνατότητα εισαγωγής φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενισχύοντας με αυτό το τρόπο την ανταγωνιστικότητα τόσο του τομέα ηλεκτρισμού, όσο και του τομέα μεταλλουργίας.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκε εισαγωγή τεσσάρων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), δημιουργώντας ένα πλήρως διαφοροποιημένο «καλάθι» σε τιμές σημαντικά πιο ανταγωνιστικές από το μέσο κόστος αγοράς.

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της εταιρείας, είχαν ως συνέπεια την αύξηση της παραγωγής στις 1,44 TWh (αύξηση 23,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018).

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση 84% της παραγωγής από ΑΠΕ λόγω αυξημένης εγκατεστημένης δυναμικότητας, κατά 48 MW σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, αλλά και ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών. Σημειώνεται ότι επιπλέον 34,45 MW είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του έτους.

Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 1,56 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εισαγωγών) διασφαλίζοντας την επαρκή λειτουργεία του.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της με το μερίδιο αγοράς να αυξάνεται σε 4,69% το Μάρτιο του 2019, από 4,0% στο τέλος του 2018.

Η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, όπως αναμένεται με βάση τις δεσμεύσεις της χώρας στην ΕΕ, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς της Εταιρείας τόσο στην παραγωγή όσο και στην λιανική αγορά ενέργειας.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ο τομέας ολοκληρωμένων έργων και υποδομών πέτυχε αυξημένες οικονομικές επιδόσεις στηριζόμενος στην εκτέλεση των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικές επιδόσεις του Τομέα το 2019 αναμένεται να στηριχθούν σημαντικά στα έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία στην Γκάνα, στην Ισπανία και στο Καζακστάν. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των έργων σε Γκάνα και Καζακστάν έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το έργο Talasol που αφορά στην κατασκευή μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talav?n, στο C?ceres της Ισπανίας, αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Σχετικά με το έργο στη Λιβύη, η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις, ώστε εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Σχετικά με την ανάληψη νέων συμβάσεων το 2019, η εταιρεία ανακοίνωσε νέα σημαντικά έργα στη Σλοβενία και την Ελλάδα, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης σύμβασης έργο στην Τυνησία, τα οποία αναμένονται να ενισχύσουν τις οικονομικές της επιδόσεις το επόμενο διάστημα.

Οι συγκεκριμένες συμβάσεις ενισχύουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, το οποίο ανήλθε σε 1 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2019, εκ των οποίων περισσότερα από 260 εκατ. ευρώ αφορούν σε κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων. Παράλληλα, όλες οι παραπάνω θετικές εξελίξεις καταδεικνύουν τη δυναμική της εταιρείας και επιβεβαιώνουν την στρατηγική της, που εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις τόσο σε αναπτυγμένες, όσο και αναπτυσσόμενες αγορές.

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ