Mytilineos: Σε συνεχή αναπτυξιακή τροχιά με οδηγό τις συνέργειες μεταξύ Ενέργειας και Μεταλλουργίας

– 10% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €158 εκατ. έναντι €143 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,141, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

– 12% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €252 εκατ., έναντι €225 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023.

– O Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.143 εκατ., σε σύγκριση με €1.358 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023, μία μείωση ~16%, αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

– Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.592 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €607εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt).

– Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο ~1,6x, επίπεδο εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις αναβαθμίσεις από τις FITCH και S&P, με την MYTILINEOS Energy & Metals να βρίσκεται ένα βήμα πριν το επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2023, η MYTILINEOS στο ξεκίνημα του 2024 παραμένει σταθερά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με το αδύναμο περιβάλλον τιμών, την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση, η οποία έχει άμεσα αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, ενόσω τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν ακόμα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Μοχλός ανάπτυξης παραμένει το επιχειρηματικό μοντέλο που χαρακτηρίζει τη MYTILINEOS, το οποίο βασίζεται στις πανίσχυρες συνέργειες που απορρέουν από την συνύπαρξη των κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, αλλά και την ικανότητα της MYTILINEOS να υλοποιεί επενδύσεις υψηλής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τη μόχλευση και το επιχειρηματικό ρίσκο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

1.       ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Ποσά σε εκ €A’ Τριμ.
2024
A’ Τριμ.
2023
Δ %
Κύκλος Εργασιών1.1431.358-16%
EBITDA25222512%
Καθαρά Κέρδη15814310%
Κέρδη ανά μετοχή*1,1411,04010%
Περιθώρια (%) Δ(μ.βάσης)
EBITDA22,1%16,5%554
Καθαρά Κέρδη13,8%10,6%324

                  * προσαρμοσμένα στις ίδιες μετοχές

Όπως αναμενόταν, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε αισθητά χαμηλότερα (-16%) , λόγω της αισθητής αποκλιμάκωσης των τιμών Φ.Α., Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και των μετάλλων.

Είναι η πρώτη φορά μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της MYTILINEOS το 2022, που η εταιρεία είχε να αντιμετωπίσει σοβαρές εξωτερικές αντιξοότητες (headwinds), οι οποίες στην κυριολεξία «δοκίμασαν» τις αντοχές του synergistic Model of Energy and Metals. Τα αποτελέσματα, δικαίωσαν τον ιστορικό αυτό μετασχηματισμό: Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση, κατά 12%, στα €252 εκατ. έναντι €225 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου Ενέργειας και ιδιαίτερα της δραστηριότητας των ΑΠΕ. Τα παραπάνω οδήγησαν στην ουσιαστική ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, κατά ~5,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 22%, , επιβεβαιώνοντας τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MYTILINEOS, το οποίο παράγει σταθερά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, ανεξαρτήτως του επιπέδου των τιμών ενέργειας.

Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση στα €158εκ (+10%), επίδοση που συνιστά ρεκόρ Α’ Τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας. Η επίδοση αυτή επετεύχθη με οδηγό τις ΑΠΕ, συνεπικουρούμενη τόσο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει ενισχυθεί από τη λειτουργία της νέας μονάδας 826MW, όσο και από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Κλάδου Μεταλλουργίας. Η MYTILINEOS, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, έχει πλέον θέσει τις βάσεις για να εδραιώσει την κερδοφορία της, σταθερά, σε επίπεδα άνω του €1 δισ. και εισέρχεται σε μια νέα φάση ισχυρής ανάπτυξης.

Ο Κλάδος της Ενέργειας κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του σε επίπεδο EBITDA κατά 22% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με κινητήριο μοχλό την M Renewables. Η MYTILINEOS ευνοήθηκε επίσης σημαντικά και από τη δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας, και συγκεκριμένα από τη σημαντική συνεισφορά της νέας μονάδας H-CLASS 826MW, η οποία επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, είναι πλέον ο πιο αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίου της χώρας, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην αυξημένη παραγωγή της MYTILINEOS σε σύγκριση με τα επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2023.

Παρά τη σημαντική πτώση των premia, σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, ο Κλάδος Μεταλλουργίας προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Α’ τριμήνου του 2023. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συνέργειες κομβικής σημασίας που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, διατηρούν την MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως. Η θέση της Εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να παγιωθεί στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους, τόσο λόγω της μετάβασης σε λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όσο και από την πρόσφατη εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ (πλέον Ευρωπαϊκοί Βωξίτες), η οποία ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της MYTILINEOS.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών έργων υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας Παραχωρήσεων), τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2024, από €5 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023, λόγω συγκυριακής φάσης λήξης και παράδοσης κάποιων εκτελούμενων μεγάλων έργων και έναρξης νέων σε πρόδρομη φάση. Σήμερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, ξεπερνάει το € 1 δισ. (περιλαμβάνει μόνο το ποσοστό της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ,  όπου αφορά σε κοινοπραξίες) . Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, με ιδιαίτερη ανάπτυξη και ιδιωτικών έργων, και το 2024 αναμένεται η πρώτη θετική  επίδραση από την ενοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων της 100% κατασκευαστικής θυγατρικής METKA ATE.              

2.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:

2.1.   Κλάδος Ενέργειας

Ποσά σε εκ €A’ Τριμ.
2024
A’ Τριμ.
2023
Δ %
Κύκλος Εργασιών9041,112-19%
EBITDA18415022%
Περιθώρια (%)  Δ(μ.βάσης)
EBITDA20,4%13,5%684

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €904 εκατ. που αντιστοιχεί σε 79% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας μείωση κατά 19% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2023. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), με οδηγό την M Renewables, διαμορφώθηκαν στα €184 εκατ. αυξημένα κατά 22% έναντι €150 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023.

H MYTILINEOS Energy & Metals τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (M Renewables, M Energy & Generation Management, M Energy Customer Solutions, M Integrated Supply & Trading και M Power Projects).

ΑΠΕ – Συνολικό χαρτοφυλάκιο MYTILINEOS*Ισχύς (GW)
Σε Λειτουργία0,8
Υπό Κατασκευή1,6
Σε Προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης**2,4
Σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης5,7
Συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ10,5

* Συμπεριλαμβάνονται τα έργα αποθήκευσης ενέργειας

**Έργα έτοιμα προς κατασκευή είτε άμεσα είτε κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις πέντε ηπείρους, είναι πλέον της τάξεως των ~4,8 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~5,7 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον ξεπερνά τα 10 GW,στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024.

Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 779 MW στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024, ανήλθε σε 325 GWhs. Από αυτές, οι 182 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 143 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού.

Η ΜYTILINEOS, συνεχίζοντας με αποτελεσματικότητα το Asset Rotation Plan, προχώρησε πρόσφατα, σε μία συμφωνία στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία, η οποία αφορά στη διάθεση έργων συνολικής ισχύος ~2GW στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία (503MW), τη Ρουμανία (516MW), την Κροατία (445MW) και τη Βουλγαρία (500MW). Το επιτυχημένο Asset Rotation Plan επιτρέπει στην MYTILINEOS να συνεχίζει απρόσκοπτα την ανάπτυξη της κερδοφορίας της M Renewables, παρά το σημερινό περιβάλλον επιτοκίων, κάνοντας ταυτόχρονα ορθή χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Εταιρεία διαθέτει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλά επίπεδα μόχλευσης και εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS που αναπτύσσεται εντός Ελλάδος, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (~300MW) των ~1,5GW φωτοβολταϊκών πάρκων, αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία ξεκινήσαν να εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Παράλληλα, εντός του 2024 ξεκίνησε η κατασκευή του δεύτερου σκέλους του ελληνικού χαρτοφυλακίου, δυναμικότητας ~700 MW. Όσον αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο, η MYTILINEOS, σήμερα, κατασκευάζει πάνω από 1,3GW φωτοβολταϊκά έργα εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις ΑΠΕ, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η MYTILINEOS προχώρησε, τον Απρίλιο του 2024, σε σύναψη διμερούς συμφωνίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον όμιλο Καράτζη, για την παραγωγή ενέργειας συνολικής ισχύος 210MW, ενισχύοντας έτσι το “πράσινο” χαρτοφυλάκιο της. Ο προσανατολισμός της Εταιρείας προς την έντονη παρουσία στην αγορά των PPAs αναμένεται να ενταθεί σημαντικά όσο «ωριμάζει» η αγορά, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων εγκαταστάσεων Φ/Β πάρκων της εταιρείας σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται απρόσκοπτα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ιταλία, και τη Ρουμάνια, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €245 εκατ.

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Α’ Τρίμηνο του 2024

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [TWh]Α’ Τριμ. 2024Α’ Τριμ.2023Α’ Τριμ.2024
% Μίγματος
Α’ Τριμ.2023
% Μίγματος
Λιγνίτης1,11,48%12%
Φυσικό Αέριο4,13,033%24%
Υδροηλεκτρικά0,90,87%7%
ΑΠΕ15,74,946%40%
Καθαρές Εισαγωγές0,62,25%18%
Σύνολο12,412,3100%100%

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παραγωγή MYTILINEOS (TWhs) – ΕλλάδαΑ’ Τριμ. 2024Α’ Τριμ. 2023Δ%
Θερμικές Μονάδες2,00,8150%
ΑΠΕ0,20,20%
Σύνολο2,21,0120%

Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2024, οι τιμές του φυσικού αερίου (ΦΑ) στην Ευρώπη υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, πριν αρχίσουν να ενισχύονται εκ νέου το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο 1ο τρίμηνο 2024 κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2023.

Η συνολική παραγωγή της MYTILINEOS, εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δημοσκόπηση για γέλια για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς – Ποιοι κύκλοι τρομοκρατούνται από την άνοδο Κασσελάκη

Η Πυθία αποκαλύπτειΑναγνώστριες και αναγνώστες μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι.Είδατε,...

Το… απαγορευμένο βίντεο που λαμβάνουν στα κινητά τους επιτελείς του Mega Channel για το παρελθόν της Αναστασίας Γιάμαλη (vid)

Η Πυθία αποκαλύπτειΑναγνώστριες και αναγνώστες μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι....