Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

Τεράστια δικαστική νίκη Δημήτρη Μπεκιάρη και Periodista.gr – Η Δικαιοσύνη απέρριψε την αγωγή του γενικού γραμματέα της Βουλής Γιώργου Μυλωνάκη και του διευθυντή του...

Periodista Με ένα σκεπτικό - καταπέλτη και μία απόφαση - μνημείο (Με τον αριθμό 9402/2022, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) για την προστασία της Ελευθερίας του...
More

  Latest Posts

  Intrakat: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ 51,3 εκατομμυρίων ευρώ

  Την έγκρισή του έδωσε το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό δελτίο της Ιntrakat για τη δημόσια προσφορά έως 27.027.028 νέων μετοχών μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 51,3 εκ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

  Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

  Η «INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι από την 21.01.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 21.01.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

  Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της εφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας (εφεξής η «Αύξηση») και τιμή διάθεσης €1,90 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με βάση την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικο Συμβούλιο με την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 17.12.2021.

  Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 13.3 «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:

  Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

  Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 21.01.2022, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

  του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/el/web/guest/company‐ prospectus),
  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), και
  της Εταιρίας (https://www.intrakat.gr/investor‐relations/shareholders‐information/information‐bulletins/)
  Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας στο 19ο χλμ Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, Παιανία Αττικής.

  - Advertisement -

  Latest Posts

  ΠΥΘΙΑ