Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας με την ονομασία Εκκλησία Αχρίδος

Την εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας με την ονομασία «εκκλησία της Αχρίδος» αναγνώρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έτσι επαναφέρει «στην κανονικότητα» την εκκλησία που μέχρι στιγμής, χαρακτηριζόταν «σχισματική».

Σημειώνεται ότι το Πατριαρχείο Σερβίας – Ρωσίας απειλούσε να δώσει αυτοκεφαλία στην εκκλησία της Β. Μακεδονίας, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα αυτό. Έτσι το Οικουμενικό Πατριαρχείο προλαβαίνει να αναγνωριστεί η εκκλησία της γειτονικής χώρας ως «Μακεδονική».

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αναγνώριση της εκκλησίας Αχρίδος

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαίου 2022, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικώς το εκκλησιαστικόν θέμα των Σκοπίων, και, αξιολογήσασα εις τελικήν φάσιν την υποβληθείσαν τη Μητρί Εκκλησία έκκλητον προσφυγήν της εκείσε Εκκλησίας, ως και τας αλλεπαλλήλους εκκλήσεις της Πολιτείας της Βορείου Μακεδονίας, απεφάσισε τα εξής:

  1. Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την Ιεραρχίαν, τον κλήρον και τον λαόν της υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα την πληγήν του σχίσματος, και επιχέουσα εις το τραύμα των εκείσε αδελφών ημών Ορθοδόξων “έλαιον και οίνον”. Προς τούτο εκδίδεται και η σχετική Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις.
  2. Επαφίησιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Σερβίας την ρύθμισιν των μεταξύ αυτής και της εν Βορείω Μακεδονία Εκκλησίας διοικητικών θεμάτων, εν τω πλαισίω ασφαλώς της ιεροκανονικής τάξεως και εκκλησιαστι-κης παραδόσεως.
  3. Αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το “Αχρίδος” (νοουμένης της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου Μακεδονίας), ως υπεσχέθη εγγράφως προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο Προκαθήμενος αυτής, αποκλείουσα τον όρον “Μακεδονική” και οιοδήτι άλλο παράγωγον της λέξεως “Μακεδονία”.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον συνεχίζει να ενδιαφέρεται διά την αύξησιν, πρόοδον και ευστάθειαν της εκκλησιαστικής ταύτης οντότητος της Αχρίδος, ως έπραξε διά μέσου των αιώνων δι’ όλας τας κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, ως “το πανδοχείον της αγάπης, η πηγή της ευσεβείας του Γένους των Ορθοδόξων Χριστιανών” (Δράμας Παύλος).

Η ανακοίνωση για την Ουκρανία

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις συνεδρίαν, σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαίου 2022.

Κατ’ αρχήν αντηλλάγησαν μεταξύ του Παναγιωτάτου Πατριάρχου και του α’ τη τάξει εκ των Συνοδικών Αρχιερέων, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου αι ειθισμέναι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λαμπροφόρω Αναστάσει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Κατά τας συνοδικάς εργασίας εμελετήθη, μεταξύ άλλων, επισταμένως και διεξοδικώς έκθεσις του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου περί της καταστάσεως των Ουκρανικών Κοινοτήτων και Ενοριών εν Αυστραλία και ομοφώνως απεφασίσθη όπως:

  1. Άπασαι αι Ουκρανικαί Κοινότητες και Ενορίαι εν τοις ορίοις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, αι υπαγόμεναι εις την δικαιοδοσίαν του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπόλεως κυρίου Αντωνίου, εδρεύοντος εν Αμερική, εντάσσονται, από τούδε και εις το εξής, εις την δικαιοδοσίαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, μνημονεύουσαι του ονόματος του κανονικού ποιμενάρχου πλέον αυτών, Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, τον οποίον τόσον η Α.Θ. Παναγιότης όσον και η Αγία και Ιερά Σύνοδος συγχαίρουν διά την επιτυχή ποιμαντορίαν και διακονίαν αυτού εν τη πέμπτη Ηπείρω, αναγνωρίζοντες ότι η διοικητική διάκρισις και η πατρική αυτού αγάπη θα ενισχύση τας Ουκρανικάς Ενορίας διά την πρόοδον και την προαγωγήν των κατά Θεόν έργων και σκοπών αυτών. Το αυτό ισχύει και διά τας λοιπάς Ουκρανικάς Κοινότητας εν Αυστραλία, δεδομένου ότι η Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ουκρανίας δεν έχει κανονικήν δικαιοδοσίαν εν τη Διασπορά, συμφώνως και προς τον Τόμον της αυτοκεφαλίας αυτής.
  2. Η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ουδέποτε ανεγνώρισε τον Μητροπολίτην Φιλάρετον ως «Πατριάρχην Κιέβου» ή την ύπαρξιν «Πατριαρχείου Κιέβου», διό και η ίδρυσις Βικαριάτου εν Αυστραλία υπό του ούτως αυτοαποκαλουμένου «Πατριάρχου» είναι αντικανονική και απαράδεκτος, μη αναγνωριζομένη υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
  3. Ο αυτοαποκαλούμενος «Αρχιμανδρίτης» Νεκτάριος Αλεξανδράτος, φερόμενος ως ο «Πρόεδρος» του ψευδοβικαριάτου, παρεπιδημών εν Αυστραλία, δεν είναι κανονικός κληρικός? διό και όλα τα μυστήρια και αι αγιαστικαί πράξεις αυτού είναι ανυπόστατοι και μη έχουσαι κανονικόν και αγιαστικόν κύρος, τα δε εκδιδόμενα πιστοποιητικά αυτού δεν αναγνωρίζονται υπό ουδενός κανονικού Ορθοδόξου Πατριαρχείου και ουδεμιάς κανονικής Αυτοκεφάλου Εκκλησίας.

Περαιτέρω, εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ