Τέλος στο Taxisnet – Tο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που έρχεται

Τέλος δίνει η ΑΑΔΕ στο «παλιό», γνωστό σε όλους Taxisnet, καθώς προκήρυξε διαγωνισμό για ένα νέο φορολογικό σύστημα.

Η ΑΑΔΕ θέλει να ενοποιήσει τα Taxis, Taxisnet, Elenxis, σε ένα νέο ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της, με την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Συγκεκιμένα, η Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. (TAXIS-TAXISNET-ELENXIS)» αναφέρεται πως το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 131.549.267,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Σημειώνεται πως το νέο ΟΠΣ Φορολογίας αποτελεί θεμελιώδους σημασίας έργο συντονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ, για το οποίο απαιτείται σημαντική γνώση και εμπειρία προκειμένου να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η σταδιακή ένταξη των λειτουργικών περιοχών Φορολογίας στο νέο περιβάλλον και η αποτελεσματική παράλληλη λειτουργία υφιστάμενων και νέων συστημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η αντικατάσταση αυτή, θα συμβάλλει:

 • στην ποιοτικότερο τρόπο εργασίας όλων των χρηστών του συστήματος και την αύξηση της παραγωγικότητας αυτών,
 • στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους,
 • στη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων της ΑΑΔΕ,
 • στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής,
 • στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους,
 • στην επανεξέταση των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών καθώς και στην βελτιστοποίησή τους,
 • στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των συστημάτων της ΑΑΔΕ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το νέο ΟΠΣ Φορολογίας θα βασιστεί σε υβριδική λύση, η οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προμήθεια έτοιμης λύσης «COTS» (Commercial Off the Shelf), με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού, καθώς και στοχευμένων υλοποιήσεων (custom) που προσαρμόζονται και ευθυγραμμίζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις της Αρχής.

Τονίζεται ότι όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία (modules) της λύσης θα πρέπει να διαλειτουργούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιτυχώς συνθέτοντας ένα ομοιογενές περιβάλλον λειτουργίας, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του νέου ΟΠΣ Φορολογίας.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται η επεκτασιμότητα, η ολοκληρωσιμότητα, η αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών, η ενσωμάτωση νέων λειτουργικών περιοχών καθώς και η διαλειτουργικότητα με εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές υφιστάμενες ή μελλοντικές.

Επιπλέον, το νέο ΟΠΣ Φορολογίας θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης επέκτασης με νέες εφαρμογές, βασισμένες σε ευρέως χρησιμοποιούμενες και καθιερωμένες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας την υποδομή και τα δομικά στοιχεία της προτεινόμενης λύσης. Πέραν αυτών η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των οριζόντιων απαιτήσεων.

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αντιμετωπιστούν και μια σειρά από ειδικά θέματα σε περιοχές κρίσιμες για τη διασφάλιση της επιτυχίας του αποτελέσματος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για θέματα που αφορούν τα παρακάτω:

 • Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θα επιφέρει αλλαγές στην αναδιοργάνωση συγκεκριμένων επιχειρησιακών διαδικασιών με σκοπό:
 • την απλούστευση διαδικασιών στον οργανισμό
 • Την ποιοτικότερη χρήση αυτών από τους πελάτες
 • Τις ταχύτερες συναλλαγές χωρίς χρήση χαρτιού, όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών που μεταγενέστερα, αναφορικά με το TAXIS, έχουν αναπτυχθεί (ή πρόκειται να αναπτυχθούν) θα πρέπει να διερευνηθεί ως προς:

 • Την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν και τη συμβατότητά τους με την αρχιτεκτονική και τις υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν στο νέο σύστημα φορολογίας.
 • Τη διαλειτουργικότητα που απαιτείται ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η παραγωγική τους λειτουργία κατά τη φάση υλοποίησης και σταδιακής ένταξης του νέου ΟΠΣ φορολογίας (παράλληλη λειτουργία).
 • Τις απαιτήσεις προσαρμογής τους σύμφωνα με το νέο μοντέλο δεδομένων του νέου συστήματος.
 • Την αναγκαιότητα (ή μη) της ενσωμάτωσής τους, ανά περίπτωση, στο νέο σύστημα φορολογίας.
 • Τις πιθανές επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών

Η τελική λύση θα πρέπει να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ανάπτυξη νέων εφαρμογών και λειτουργικοτήτων που δεν
καλύπτονται από το έτοιμο προϊόν που θα προσφέρει.

Η ΑΑΔΕ διαχειρίζεται τεράστιο όγκο δεδομένων καθώς επίσης διαμοιράζει και διαμοιράζεται δεδομένα με άλλους φορείς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Με τον όρο «διαλειτουργικότητα» εννοείται ότι το Νέο ΟΠΣ Φορολογίας πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω:

 • Ανταλλαγή μηνυμάτων/δεδομένων μεταξύ των επιμέρους υποσυστημάτων αλλά και με άλλα εξωτερικά διασυνδεδεμένα συστήματα (της ΑΑΔΕ ή/και άλλων φορέων).
 • Χρήση υπηρεσιών web-services για την υλοποίηση όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών των συστημάτων.
 • Ασύγχρονη όπως και σύγχρονη μέθοδο διεπαφών και ανταλλαγής δεδομένων για την ολοκλήρωση επιμέρους λειτουργιών ή και συστημάτων της ΑΑΔΕ. Η προσφερόμενη λύση πρέπει να υποστηρίζει διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) με σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία που θα επιτρέπει την ενοποίηση με εσωτερικές λειτουργίες αλλά και με εξωτερικά συστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με όσα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ παραμείνουν σε παραγωγική λειτουργία, να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέα μελλοντικά συστήματα ή συστήματα τρίτων φορέων, τα οποία να αλληλεπιδρούν με τα δομικά στοιχεία του νέου συστήματος φορολογίας.

Λόγω του μεγάλου πλήθους των εφαρμογών φορολογίας και του όγκου δεδομένων που έχουν συλλεχθεί κατά την διάρκεια λειτουργίας τους, ο ανάδοχος οφείλει να προσδιορίσει τη στρατηγική μετάπτωσης εφαρμογών και των δεδομένων τους σε συνδυασμό με την παράλληλη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων, μέχρι και την τελική ένταξη τους στο νέο ΟΠΣ.

Ενδεικτικά, θα πρέπει να καταθέσει μια μεθοδολογία μετάπτωσης που θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια του έργου και στη συνέχεια να εξειδικεύεται για κάθε λειτουργική περιοχή.

ΑΑΔΕ

Για τα ανωτέρω, ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψιν του μια σειρά από παραμέτρους όπως ενδεικτικά:

 • Τις λειτουργίες των υφιστάμενων εφαρμογών προς μετάπτωση.
 • Τις φορολογικές αλλαγές που πρέπει να υλοποιηθούν στο νέο σύστημα πριν αυτό μπει σε λειτουργία.
 • Την ιστορικότητα των διοικητικών αλλαγών της ΑΑΔΕ και συναφών φορέων (π.χ. συγχωνεύσεις ΔΟΥ, δημιουργία Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛΚΕ), κ.λπ.) η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα και στις εφαρμογές προς μετάπτωση.
 • Την διατήρηση της διαχρονικότητας και ιστορικότητας φορολογικών κανόνων και δεδομένων.

Ειδικά, θα πρέπει το ΟΠΣ να υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων και την εκκαθάριση αυτών, για το χρονικό διάστημα παραγραφής που προβλέπεται από την νομοθεσία, και βάσει των νομοθετικών διατάξεων που ίσχυαν την δεδομένη χρονική στιγμή.

 • Τα υπάρχοντα δεδομένα στην υφιστάμενη εφαρμογή και πιθανόν ανάγκες μετατροπών και cleansing.
 • Τον όγκο των δεδομένων τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν και να διατηρηθούν στο νέο σύστημα.
 • Τον όγκο ιστορικών δεδομένων προς αρχειοθέτηση και τον τρόπο ανάκτησης και χρήσης τους στην περίπτωση που αυτό
 • Τη συνεχή χρήση δεδομένων κατά την διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας του νέου ΟΠΣ Φορολογίας και των υφιστάμενων εφαρμογών.

Για την κάθε φάση θα πρέπει να καταρτιστεί λεπτομερής προγραμματισμός της εξαγωγής δεδομένων από τα υφιστάμενα συστήματα, του μετασχηματισμού τους (αν είναι απαραίτητος) όπως και της μεταφοράς τους στο νέο φορολογικό σύστημα. Αυτονόητο είναι ότι για τη φάση της παράλληλης λειτουργίας θα πρέπει να αναλυθεί και να υλοποιηθεί αυτόματος τρόπος συγχρονισμού των δεδομένων, με την ελάχιστη δυνατή επιφόρτιση του υφιστάμενου συστήματος και με την πρόβλεψη της δυνατότητας ολικής επιστροφής στο υφιστάμενο σύστημα σε περίπτωση εμφάνισης σφαλμάτων στο νέο σύστημα (fallback σενάριο). Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται μηχανισμός για αυτόματη επίλυση προβλημάτων από πιθανές ταυτόχρονες συναλλαγές στην ίδια εγγραφή τόσο του υφιστάμενου όσο και του νέου συστήματος (conflict resolution) στο χρονικό διάστημα που και τα δύο συστήματα θα είναι ταυτόχρονα ενεργά.

Οι λειτουργικές περιοχές που θα υλοποιηθούν μέσω της ανωτέρω περιγραφόμενης λύσης αναφέρονται επιγραμματικά:

 • Φορολογικό Μητρώο
 • Λογιστική
 • Δηλώσεις φορολογούμενων, Βεβαιώσεις/Εισπράξεις/Μειώσεις/Επιστροφές
 • Εικόνα Φορολογουμένου
 • Υποστήριξη φορολογούμενου, Γνωστοποιήσεις/Κοινοποιήσεις, Πιστοποιητικά
 • Συμμόρφωση
 • Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων
 • Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων και Δίαυλος Διαλειτουργικότητας
 • Ανάλυση Κινδύνων
 • Διοικητική Πληροφόρηση και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης
 • Μητρώο Κινητών και Ακίνητων Στοιχείων Περιουσίας

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ