Προσοχή στις νέες φορολογικές δηλώσεις: Οι 5 «παγίδες»

«Παγίδες» κρύβουν οι φορολογικές δηλώσεις φέτος, με σημεία που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον φόρους.

Ο αναλυτικός έλεγχος, ειδικά από τους φορολογουμένους των οποίων οι δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες από την φορολογική διοίκηση, είναι απαραίτητος.

Έτσι μπορούν να φορολογηθούν, όχι για τα πραγματικά τους εισοδήματα, αλλά με βάση τα τεκμήρια. Ιδιαίτερη προσοχή οφείλουν να επιδείξουν όσοι έχουν τόκους, μερίσματα και εισοδήματα από το εξωτερικό, όσοι έχουν λάβει αναδρομικά το προηγούμενο έτος, αλλά και όσοι έχουν ανείσπρακτα ενοίκια.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο φόρος μπορεί να είναι πολύ μεγάλος και θα πρέπει οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον βέβαια έχουν προνοήσει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να δηλώσει κάποιος ότι έχει ανείσπρακτα ενοίκια, αλλά θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.

Η διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις έχει απλουστευτεί, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν τον έλεγχο και εφόσον έχουν αμφιβολίες να ζητήσουν την βοήθεια λογιστή.

Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Οσοι έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις απειλούνται με υπερφορολόγηση λόγω τεκμηρίων, καθώς και με απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και παροχών αν δεν «τσεκάρουν» την δήλωσή τους. Η διαδικασία πλήρους προσυμπλήρωσης, προεκκαθάρισης και αυτοματοποίησης της υποβολής της φορολογικής δήλωσης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές ή με εισοδήματα και από τόκους καταθέσεων. Για 1,3 εκατ. φορολογουμένους έχει γίνει από την ΑΑΔΕ προεκκαθάριση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ συνοπτικά προσωρινά εκκαθαριστικά σημειώματα.

Ο έλεγχος είναι επιτακτικός, αφού ενδέχεται τα εισοδήματά τους να είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν, με βάση τα τεκμήρια της εφορίας.

Έτσι λοιπόν θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό φόρου εισοδήματος. Εφόσον από τον έλεγχο που θα πραγματοποιήσουν διαπιστώσουν ότι έπεσαν στα τεκμήρια, θα πρέπει να καλύψουν την διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, ενδεχομένως με την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών (στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης) ή στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 της δήλωσης με κάποιο χρηματικό ποσό δανείου, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς, κέρδους από τυχερό παίγνιο, εφάπαξ αποζημίωσης κ.λπ. που έλαβαν το 2023.

Λήξη μισθωτηρίου

Πολλοί φορολογούμενοι, όπως διαπιστώνεται κάθε χρόνο, ξεχνούν να προχωρήσουν στην λήξη του μισθωτηρίου. Στην περίπτωση δηλαδή που έχει παρέλθει η τριετία που προβλέπει η νομοθεσία και εφόσον ο ενοικιαστής έχει φύγει από το διαμέρισμα, πρέπει να υποβληθεί λήξη του μισθωτηρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, ανανεώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, κάτι που σημαίνει ότι η φορολογική διοίκηση συνεχίζει να υπολογίζει ότι καταβάλλεται και το μίσθωμα. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει την λύση αυτής ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση της. Διαφορετικά, η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι τόσο στο έντυπο Ε2 όσο και στο Ε1 θα μεταφερθούν εισοδήματα από ενοίκια.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Με την πληρωμή φόρου με συντελεστές από 15% έως 45% για εισοδήματα που δεν απέκτησαν το 2023 κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια, εάν δεν λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους. Η φορολογική αντιμετώπιση των ανείσπρακτων ενοικίων αποτελεί ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που θέτουν οι φορολογούμενοι στην φορολογική διοίκηση. Κι αυτό, καθώς εφόσον δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και δικαιολογητικά, μπορούν να φορολογηθούν. Με βάση τη νομοθεσία, πλέον τα ανείσπρακτα μισθώματα δεν μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο, όπως γινόταν παλιά. Η διάταξη αυτή έχει καταργηθεί. Μπορούν όμως να δηλωθούν ως ανείσπρακτα και να μην φορολογηθούν, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί αγωγή στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι την εκδίκαση αυτής, η αγωγή γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής – υπομισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή – υπεκμισθωτή. Προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

Αναδρομικά

Συνταξιούχοι και μισθωτοί θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να εμφανίσουν τα συγκεκριμένα εισοδήματα για να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό με τον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2025. Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά, τα οποία εισπράχθηκαν το 2023. Αυτό σημαίνει ότι για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2023 και τα οποία αφορούν το έτος 2021 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2021. Με την υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου. Στην περίπτωση που η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον ο φόρος που βεβαιώνεται δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Επίσης, οι τροποποιητικές υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη ΔΟΥ. Οι συνταξιούχοι έχουν την δυνατότητα έπειτα από αίτηση στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν τις οφειλές από τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγούμενων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.

Εισοδήματα εξωτερικού

Στην δήλωση των τόκων καταθέσεων αλλά και των εισοδημάτων που έχουν στο εξωτερικό υποχρεούνται όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Εκτός του ότι επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση που δεν δηλωθούν, θα διενεργηθεί και σχετικός έλεγχος από την ΑΑΔΕ για την προέλευσή τους. Σημειώνεται, ότι κάθε χρόνο η ΑΑΔΕ λαμβάνει μακρά λίστα με τα εισοδήματα και τους τόκους που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Το περυσινό έτος δήλωσαν πως έχουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό 82.726 Έλληνες, οι οποίοι συμπλήρωσαν τον κωδικό 029-030 του εντύπου Ε1. Ωστόσο, από αυτούς ένα μικρό μέρος δήλωσε τόκους προερχόμενους από καταθέσεις που είχε στο εξωτερικό. Συνολικά, τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό τις οποίες υποχρεούνται να δηλώσουν στην Ελλάδα και να φορολογηθούν γι’ αυτούς, ανέγραψαν στο Ε1 18.283 Ελληνες, με το συνολικό ποσό των τόκων να ανέρχεται σε 79,17 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το… απαγορευμένο βίντεο που λαμβάνουν στα κινητά τους επιτελείς του Mega Channel για το παρελθόν της Αναστασίας Γιάμαλη (vid)

Η Πυθία αποκαλύπτειΑναγνώστριες και αναγνώστες μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι....

Δημοσκόπηση για γέλια για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς – Ποιοι κύκλοι τρομοκρατούνται από την άνοδο Κασσελάκη

Η Πυθία αποκαλύπτειΑναγνώστριες και αναγνώστες μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι.Είδατε,...

Οι δύο δημοσιογράφοι που ακούγεται ότι θα αντικαταστήσουν την Αναστασία Γιάμαλη στο Kontra Channel

Η Πυθία αποκαλύπτειΑναγνώστριες και αναγνώστες μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι.Όπως...